• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Februari 2019 - Waarschuwingsplicht in de Bouw

Gepubliceerd op: 22-02-2019

Stel, u krijgt als aannemer de opdracht vanuit een opdrachtgever om een pand te renoveren of te verbouwen. De opdrachtgever is dan in principe verantwoordelijk voor het bepalen van de omvang en inhoud van de opdracht. Echter, de aannemer die de opdracht gaat uitvoeren kan zich niet volledig achter de keuzes en plannen van de opdrachtgever scharen. De aannemer heeft een zogenoemde waarschuwingsplicht. Wat houdt dat precies in?

 

Grofweg twee soorten waarschuwingsplichten

Om antwoord te kunnen geven op de hiervoor genoemde vragen moet eerst een onderscheid gemaakt worden tussen een tweetal waarschuwingsplichten.

Allereerst bestaat de precontractuele waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat er een verplichting op de aannemer rust om al in de voorfase, dus vóór het sluiten van de overeenkomst, de opdrachtgever op bepaalde aspecten te wijzen. Denk hierbij onder meer aan ontwerpfouten, keuzes voor materialen die niet juist zijn, etc.

Ten tweede bestaat de contractuele waarschuwingsplicht. Dit houdt in dat de aannemer verplicht de opdrachtgever op o.a. onjuistheden, gebreken en fouten moet wijzen tijdens het uitvoeren van het werk.

 

Waarschuwingsplicht in de wet- en regelgeving

De waarschuwingsplicht in de wet luidt als volgt:

“Artikel 7:754 BW luidt: de aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen over:

  • Onjuistheden in de opdracht;
  • Gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever;
  • Fouten of gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen;
  • berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften;
  • Voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.”

Dit is een waarschuwingsplicht waaruit zowel precontractueel als contractueel verplichtingen voor de aannemer voortvloeien.

Ook de Uniforme Administratieve Voorwaarden (de UAV en de UAV-GC) kennen precontractuele en contractuele waarschuwingsplichten.

 

Wanneer rust de waarschuwingsplicht op een aannemer?

Daar is helaas geen eenduidig antwoord op te geven en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij spelen onder meer als factoren mee: de mate van evidentie van de onjuistheid, de betreffende fout of gebrek en de deskundigheid van de aannemer. Een timmerman zonder personeel zal minder snel een waarschuwingsplicht hebben dan een groot vakkundig aannemingsbedrijf. Ook de bekendheid van de opdrachtgever met het risicovolle karakter van het ontwerp kan meewegen.

 

Gevolgen niet naleven van de waarschuwingsplicht

Als een aannemer de opdrachtgever niet waarschuwt, waar dat wel had gemoeten, kan de aannemer aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt. Wel dient opgemerkt te worden dat eventuele schade gecorrigeerd kan worden door een mate van “eigen schuld” aan de kant van de opdrachtgever.

 

Hoe en wanneer moet er worden gewaarschuwd?

Om zoveel mogelijk de discussie te voorkomen of aan de waarschuwingsplicht is voldaan, heeft het de voorkeur om schriftelijk te waarschuwen (bijvoorbeeld in een e-mail of in een bouwverslag).

Gebruik van de term “waarschuwing” is niet verplicht, wel dient een waarschuwing zo expliciet mogelijk te gebeuren en dient de opdrachtgever gewezen te worden op de mogelijke consequenties. Ook dient het waarschuwen gemotiveerd te gebeuren, bijv. door een zwaardere constructie voor te stellen.

Wanneer moet er worden gewaarschuwd? Zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming. Wacht dus niet te lang!

Tot slot, een algemene waarschuwing, zoals bijv. “het kan zijn dat er onjuistheden in het bestek zitten waardoor de kosten oplopen, waarvoor u opdrachtgever aansprakelijk bent”, is onvoldoende. Ook een waarschuwing voor het ene aspect ontslaat de aannemer niet om te waarschuwen voor een ander gebrek (bijv. een waarschuwing voor de kleur van de deur ontslaat de aannemer niet om te waarschuwen voor andere gebreken aan de deur).

 

Voorbeelden

Een hoop regels, met een hoop factoren die meewegen. Hoe ziet dat in de praktijk eruit?

Hieronder een tweetal voorbeelden ter illustratie:

Stel  het bestek schrijft voor dat er buiten een bepaald soort natuursteen gebruikt moet worden, terwijl dit natuursteen niet geschikt blijkt te zijn voor buitengebruik. Moet de aannemer de opdrachtgever daarvoor waarschuwen? Ja! Ook als de opdrachtgever bijvoorbeeld is bijgestaan door een architect of een bouwkundige. De Hoge Raad oordeelde reeds in 1998 dat de enkele omstandigheid dat de opdrachtgever voldoende deskundig is om de gevolgen van het opnemen van bepaalde specificaties in de opdracht te kunnen overzien, de aannemer niet ontslaat van zijn waarschuwingsplicht.

Een ander voorbeeld. Een grondeigenaar had een aannemer opdracht gegeven om puin en verharding te verwijderen van een stuk grond dat was bestemd voor woningbouw. Na het uitvoeren van de werkzaamheden werd er een monster genomen van de bodem waaruit bleek dat er sprake was van asbesthoudend materiaal in de bovengrond van het terrein. De grondeigenaar stelde de aannemer aansprakelijk voor de saneringskosten. Hij stelde dat de aannemer een waarschuwingsplicht had. In dit geval oordeelde de Hoge Raad dat er geen waarschuwingsplicht was voor de aannemer. Waarom? Allereerst op grond van het feit dat de grondeigenaar werd bijgestaan door een deskundige met dezelfde kennis als de aannemer over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Verder werd door de Hoge Raad overwogen dat de eigenaar op grond van de beschikbare kennis nader onderzoek had moeten doen. Bovendien was de werkwijze van de aannemer voorgeschreven door de opdrachtgever.

 

Het blijft voor iedere aannemer dus opletten geblazen! Heeft u hulp of advies nodig bij de beoordeling of u mogelijk een waarschuwingsplicht heeft, of u voldoende heeft gedaan om aan de waarschuwingsplicht te voldoen, of is er mogelijk sprake van een schending van de waarschuwingsplicht met gevolgen? Neem dan contact op met ROXY Advocatuur - info@roxyadvocatuur.nl – (079)747 0236.