• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Maart 2019 - Wel of geen overeenkomst tot stand gekomen? En welke afspraken moeten nagekomen worden?

Gepubliceerd op: 13-03-2019

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met de vraag of er nu wel of geen overeenkomst tot stand is gekomen. En zo ja, wat is er precies afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u als ondernemer per e-mail een offerte uitbrengt voor het afnemen van producten of diensten. Vervolgens mailt de potentiële afnemer dat hij alleen akkoord is als hij 15% korting krijgt op de prijs die u heeft voorgesteld. U gaat vervolgens aan de slag en levert de producten/diensten. Kan in deze situatie gesproken worden over een overeenkomst? En welke (verkoop)prijs geldt dan?

 

Aanbod en aanvaarding

Voor het tot stand komen van een overeenkomst bepaalt de wet dat er sprake moet zijn van aanbod en aanvaarding. U doet als ondernemer een aanbod (bijv. door het uitbrengen van een offerte) en de potentiële afnemer dient dit aanbod te aanvaarden (bijv. door akkoord te geven op de offerte).

In de situatie dat de potentiële afnemer in principe wel met u in zee wilt gaan, maar de offerte graag liever iets aangepast ziet op bijvoorbeeld prijs, leverdatum, toepasselijke algemene voorwaarden, etc., dan wordt er niet gesproken over een aanvaarding, maar over een nieuw aanbod. Kortom, u als ondernemer moet in zo’n situatie dit nieuwe aanbod vanaf de zijde van de potentiële afnemer aanvaarden. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat u akkoord bent met de door de potentiële afnemer voorgestelde aanpassing(en).  

Het aanvaarden kan u schriftelijk of mondeling doen*, maar kan ook blijken uit handelingen. Als u een aanbod niet van de hand wijst en u gaat bijvoorbeeld wel aan de slag met het leveren van de producten/diensten, dan mag de afnemer daaruit afleiden dat u akkoord bent met het laatst gedane aanbod.

Wees er dus op bedacht dat ook stilzitten (het niet verwerpen van een aanbod) er uiteindelijk toe kan leiden dat er volgens de wet een overeenkomst tot stand is gekomen. Een overeenkomst die u en de afnemer vervolgens zullen moeten nakomen.

 

Inhoud van de overeenkomst

Er vanuit gaande dat er een overeenkomst gesloten is, kan er nog discussie ontstaan over wat de overeenkomst precies inhoudt. Stel dat u het met de afnemer het er wel over eens bent dat er producten / diensten geleverd moeten worden, tegen welke prijs en tegen welke leverdatum, maar dat u een discussie heeft over het merk / de kwaliteit van de afgeleverde producten / diensten.

Om te bepalen wat er tussen u en de afnemer is afgesproken gelden in het Nederlandse contractenrecht twee uitgangspunten: uitleg van de overeenkomst op basis van het zogenoemde Haviltex-criterium en op basis van de CAO-norm. Wat houdt dit in? Bij Haviltex wordt er (kort samengevat) gekeken naar wat partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten verwachten. Je kijkt dus naar meer dan alleen maar de woordelijke betekenissen van de afspraken die zijn gemaakt. Bij de CAO-norm zijn de woorden in de overeenkomst in principe bepalend. Dat betekent niet dat het contract steeds grammaticaal moet worden uitgelegd, maar wel dat uitleg alleen kan plaatsvinden op basis van de naar objectieve maatstaven kenbare bedoeling van partijen. De CAO-norm wordt toegepast bij geschriften waarbij de aard van de overeenkomst zich tot derden richt én het gewenst is dat de uitleg van de overeenkomst voor iedereen hetzelfde moet zijn.

Een rechter zal bij een geschil over de gemaakte afspraken aan de hand van de voorliggende situatie en de hiervoor omschreven normen de inhoud van de afspraken nader kunnen vaststellen.

 

Het voorgaande geeft enige houvast bij vragen of er wel of geen overeenkomst tot stand is gekomen en wat er precies is afgesproken, maar laat ook zien dat het lastig is om veelal achteraf (als het geschil al is ontstaan) te beoordelen wat er precies is afgesproken. Het is dan ook raadzaam om al in het beginstadium, bij onderhandelingen over nog te sluiten overeenkomsten advies in te winnen bij een advocaat, om zoveel als mogelijk discussie achteraf te voorkomen. ROXY Advocatuur kan u hierin bij staan. Ook bij geschillen nadat de overeenkomst is gesloten over de totstandkoming van de overeenkomst en / of over de inhoud van gemaakte afspraken bent u bij ROXY Advocatuur aan het juiste adres. Neem geheel vrijblijvend contact op met ROXY Advocatuur – info@roxyadvocatuur.nl – (079) 747 0236.

 

* in sommige situaties is een mondelinge overeenkomst niet rechtsgeldig. Denk bv. aan de situatie dat een consument een woning koopt, dan is het vereist dat de koop schriftelijk gesloten is.